Условия за потребители на Нарисувай Ми


Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „НАРИСУВАЙ МИ“ ООД, по-долу за краткост „Нарисувай ми“, от една страна, и Потребителите на уебсайта, намиращи се на уебсайт www.narisuvaimi.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

„НАРИСУВАЙ МИ“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206721888 и адрес гр. София, ул. Михаил Сарафов № 2, имейл адрес admin@narisuvaimi.com.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Нарисувай ми и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „НАРИСУВАЙ МИ“ ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Нарисувай ми договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт или уебсайтwww.narisuvaimi.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко лице, което използва уебсайта, за да закупи предлагани посредством него стоки и услуги от трети лица – партньори.

Партньори – трети лица, с които Нарисвай Ми е сключило договори, съгласно условията на които Нарисувай ми извършва дейност по представителство на съответните, включително чрез сключване на договори с потребители от името на партньорите за покупко-продажба или изработка на стоки.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, правила за регистрация, отношения с партньори и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуги – услугите, и в частност ръчната изработка на артикули, които се предлагат от Нарисувай ми от името и за сметка на партньорите, които услуги могат да бъдат поръчвани от потребителите посредством уебсайта.

Договор за услуга – договор, сключен между потребител и партньор дистанционно чрез интерфейса на уебсайта, съгласно който потребителят възлага, а партньорът се съгласява да предостави услуга съобразно с офертата на партньора, публикувана на уебсайта или съобразно условията, които Нарисувай ми договори като посредник.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

1.1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуги, в частност договори за изработка на ръчно рисувани тениски, предлагани от Партньорите на Нарисувай Ми.

1.2. Потребителят следва да е наясно, че при извършване на поръчка съобразно посочените по-долу условия, потребителят сключва договор с Партньор, чиито данни са посочени в Уебсайта. Нарисувай Ми действа в качеството си на представител на Партньора въз основа на сключен договор за представителство със същия.

1.3. Договорът със съответния Партньор се сключва с извършването на поръчка съобразно посочения по-долу ред в общите условия.

Поръчка

2.1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Партньори за предлаганите от същите услуги, а именно изработка на артикули и в частност ръчно рисуване на тениски и други продукти.

2.2. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Нарисувай Ми в качеството му на представител на съответния Партньор.

2.3. След избиране на една или повече услуги (артикули, подлежащи на изработка), предлагани на уебсайта на Нарисувай Ми от неговите Партньори, Потребителят трябва да добави същите в своята потребителска количка посредством интерфейса на уебсайта.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Цени

3.1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

3.2. Нарисувай ми си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги или артикули, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

3.3. Нарисувай ми може да предоставя отстъпки за артикулите и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство.

Плащане

4.1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги или артикули като използва възможността за наложен платеж. 

4.2. Потребителят извършва плащане към Партньора, с който е сключил договор (към който е направил поръчката), но посредством Нарисувай ми като представител, упълномощен да получава плащания от името на Партньора. 

4.3. При доставка с куриер и плащане с наложен платеж Потребителят трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Отказ от договора и замяна

5.1. В случаите, в които Потребителят сключва договор за изработка на артикули, които се изработват съобразно особените или конкретни изисквания на Потребителя, същият няма право да се откаже от поръчката съобразно правилата на Закона за закона за защита на потребителите.

5.2. В останалите случаи и в частност, когато Потребител поръчва от Партньор готови изделия или услуга по изработка, Потребителят има право на отказ от поръчката, както следва:

  1. За стоки – в 14-дневен срок от получаване на съответната стока;
  2. За услуги – в 14-дневен срок от поръчка на услугата освен ако изпълнението й вече не е започнало.

5.3. Правото си на отказ от договора с Партньор Потребител може да упражни пред Нарисувай Ми.

5.4. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Нарисувай ми за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне или услугите, от които желание да се откаже, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

5.5. Потребителят е длъжен при отказ от договора да върне получените стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Нарисувай Ми или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

5.6. Нарисувай Ми възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Гаранции и рекламации

6.1. Потребителят има право на рекламация съобразно закона за всяко несъответствие на изработения артикул или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

6.2. Рекламацията се предявява пред съответния Партньор, с който е сключен договора като за целта Потребителят се задължава да комуникира с Нарисувай МИ като упълномощен представител на Партньора.

6.3. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали Партньорът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

6.4. При предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на артикула с друга или за отбив от цената.

6.5. Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл на дружеството. 

6.6. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

6.7. Рекламацията на артикул може да се предяви до две години от доставката на същия, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Допълнителни разпоредби

7.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Нарисувай ми (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Нарисувай ми и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

7.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Нарисувай ми, Нарисувай ми има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

7.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Нарисувай ми.

7.4. Нарисувай ми се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

7.5. Нарисувай ми си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Нарисувай ми има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Спасителна клауза

8.1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

9.1. Нарисувай ми се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

9.2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Нарисувай ми в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

9.3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

10. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.